header foto

Gedragsregels/VOG

Als bestuur van de Venlose Hockey Club vinden wij het onze plicht zorg te dragen voor een veilig sportklimaat binnen onze vereniging, in het bijzonder voor minderjarigen. Daartoe voeren we regels en richtlijnen, die zijn vastgelegd in ons beleid.

Gedrag, sportiviteit en respect

Op onze hockeyvelden zijn veel mensen, van jong tot oud, van sporter tot toeschouwer en vrijwilliger, te vinden. Rekening houden met elkaar, respect voor de andere persoon en een juist gebruik van de voorzieningen op het hockeycomplex, bij VHC en als men te gast is bij een andere hockeyclub, zorgen ervoor dat iedereen met plezier op het hockeyveld is. Het komt helaas steeds vaker voor dat we -tijdens de wedstrijd, tijdens de training en gewoon buiten het veld- een gedrag en houding waarnemen waarbij sportiviteit, respect en gezelligheid wat verder te zoeken is. Dit geldt overigens voor leden en voor bezoekers, van zeer jeugdige tot en met volwassen leeftijd.

Zowel buiten op het hockeyterrein als binnen in het clubhuis ben je niet alleen en verwachten wij als bestuur een rustige, respectvolle, sportieve en positieve houding ten opzichte van de hockeysport, het hockeycomplex en de medemens. Wij hopen dat iedereen zich hieraan kan houden en dat sancties nooit nodig zullen zijn.

Gedragsregels & VHC Huisregels

Naast de bovenstaande regels voor sportiviteit en respect zijn voor alle trainers, coaches, begeleiders en andere teamondersteuning en vrijwilligers de gedragsregels van toepassing zoals deze zijn opgesteld door het NOC*NSF in samenwerking met de KNHB.

De VHC-huisregels zijn de spelregels, welke gelden op en rond VHC. Naast deze huisregels, gelden natuurlijk altijd de algemene fatsoens- en omgangsvormen.

Vertrouwens Contact Persoon

VHC heeft sinds 2011 een Vertrouwens Contact Persoon (VCP) die kan worden ingeschakeld als er behoefte is aan het bespreken van vragen over grensoverschrijdend gedrag: Pauline Lommen - De Klerk (tel.: 077-3541907 of 06-53368810). Een Vertrouwens Contact Persoon (VCP) is het eerste aanspreekpunt binnen de sportclub voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag en hier met iemand over wil praten. De VCP is voor iedereen binnen VHC: sporters, ouders, trainers, etc.

Seksuele intimidatie in de sport, Gedragsregels (NOCNSF/KNHB)

NOC*NSF heeft ter preventie van seksuele intimidatie in de sport een aantal gedragsregels opgesteld. Deze gedragsregels zijn van belang voor iedereen die aan sport doet. Ze zijn vooral bedoeld om alle begeleiders van sporters en van sportactiviteiten een richtlijn te geven ten aanzien van welk gedrag wel en niet is toegestaan.De gedragsregels zijn op 20 mei 1997 vastgesteld door de Algemene Vergadering van NOC*NSF. De KNHB is lid van NOC*NSF. VHC is lid van de KNHB. Daarmee zijn de gedragsregels ook van toepassing op verhoudingen binnen de hockeysport tussen sporters onderling, tussen kader onderling en tussen sporters en kader. Voor uitleg over het begrip seksuele intimidatie, verantwoording en overschrijding klik hier: NOCNSF Voorkoming Seksuele Intimidatie
Voor de Gedragsregels ter voorkoming van Seksuele Intimidatie in de sport klik hier: NOCNSF Gedragsregels voorkoming Seksuele Intimidatie

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Een belangrijke preventieve maatregel is het invoeren van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) voor vrijwilligers en betaalde krachten, die voor hun functie werken met minderjarigen. Het bestuur heeft besloten om dit traject in gang te zetten en op termijn van iedereen, die hiervoor in aanmerking komt, een Verklaring Omtrent Gedrag te vragen. Pas dan kunnen wij als uitstralen dat wij voor de volle 100% achter ons beleid staan en dat wij dit ook van onze leden verwachten.

Een VOG is een verklaring van het Ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van iemand geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel. Dat betekent dat vrijwilligers en betaalde krachten, die indirect/direct werkzaam zijn met minderjarigen en/of(verstandelijk) gehandicapten, getoetst worden op hun verleden op gebied van zorg voor minderjarigen en zorg voor hulpbehoevende personen, zoals ouderen en gehandicapten.

Omdat het ministerie van Veiligheid en Justitie en het NOC*NSF met de KNHB het invoeren van de VOG willen bevorderen kan VHC gratis gebruik maken van deze mogelijkheid. Er zijn voor de betreffende vrijwilligers dus geen kosten aan verbonden!

Waarom?

Helaas komt het voor dat mensen in de sport misbruik maken van hun positie. Jaarlijks komen er meerdere gevallen van seksuele intimidatie binnen de sport aan het licht, die iedereen wel uit de nieuwsberichten of kranten zal kennen. Steeds meer sportverenigingen vragen daarom een VOG van hun vrijwilligers en betaalde krachten, die voor hun functie werken met minderjarigen en/of (verstandelijk) gehandicapten. Het verplicht stellen van de VOG geeft meer zekerheid over het verleden van mensen en vermindert de kans dat iemand, die eerder in de fout is gegaan met kinderen en/of (verstandelijk) gehandicapten, een daaraan gerelateerde functie binnen de sportvereniging kan uitoefenen. De VOG is dus een maatregel die de kans op seksuele intimidatie verkleint.

De vrijwilligers en betaalde krachten, aan wie wij dit vragen worden persoonlijk geïnformeerd over de aanvraagprocedure. De bedoeling is dat op termijn iedereen die in de doelgroep valt over een VOG beschikt.

Naast het VOG traject, zullen er binnen dit beleid nog deeltrajecten worden opgepakt, zoals:

Alle leden van VHC vallen door hun bondslidmaatschap automatisch onder het tuchtrecht van de KNHB. Voor vrijwilligers die geen lid zijn van de vereniging zal er worden gewerkt met een verklaring dat zij zich onderwerpen aan de statuten en de reglementen van de vereniging en de KNHB, waaronder het tuchtrecht van de bond.

Om te er voor te zorgen dat in voorkomende gevallen zowel leden als andere personen die een al dan niet betaalde functie uitoefenen bij de club bij overtreding van de (gedrags)regels tuchtrechtelijk kunnen worden bestraft, heeft het bestuur, naar verplichting van de KNHB, een clausule ten aanzien van de naleving van het tuchtreglement, het dopingreglement en het reglement ongewenst gedrag opgenomen in de statuten. Deze aanpassing van de statuten is door de leden goedgekeurd in de laatste ALV van 4 september 2015.