header foto

Clubwijzer (aan-/afmelden t/m zwerfvuil)

VHC Clubwijzer (regels, afspraken en informatie)

(uitgave 2007 per 30.08.2007, laatste wijzigingen november 2017)

 

Aanmelden bij de club

Aanmelden kan via de website (menubalk onder Informatie / Inschrijven). De aanmelding en teamplaatsing is definitief na akkoord van de betreffende coördinator, invulling en ondertekening van het uitgeprinte aanmeldingsblad 1 en verwerking in de administratie. Het digitale of geprinte formulier bevat tevens een machtiging voor automatische contributiebetaling.

 

Afmelden (uiterlijk 15 mei)

Het lidmaatschap wordt steeds stilzwijgend verlengd, tenzij opgezegd voor het einde van het hockeyseizoen: uiterlijk 15 mei van ieder jaar (Let op tijdige afmelding). Bij het opzeggen na deze datum lopen de contributieverplichtingen door!

Afmelden dient altijd schriftelijk te gebeuren; per e-mail of brief aan het secretariaat of de verenigingsmanager. E-mail adressen[email protected] of [email protected]Postadres: VHC, T.a.v. het secretariaat, Postbus 567, 5900 AA Venlo

·         Opzeggingen voor het nieuwe seizoen uiterlijk per 15 mei van ieder hockeyjaar. Het lidmaatschap wordt dan beëindigd per 1 juni.

·         Bij opzegging tussen 15 mei en 1 augustus is 50% van de contributie verschuldigd. Het lidmaatschap eindigt dan per 1 augustus.

·         Bij opzegging na 1 augustus loopt het lidmaatschap het volgende verenigingsjaar door en is de contributie voor het gehele nieuwe verenigingsjaar verschuldigd.

Voor het overige zijn de regels in de statuten van de vereniging van toepassing.

Verder zouden wij graag willen weten waarom iemand stopt. Wij zouden het dan ook zeer op prijs stellen bij de afmelding de reden van de opzegging te mogen vernemen (studie, andere sport, etc.).

Bij twijfel over het voortzetten van het lidmaatschap voor het volgende seizoen kan er, voor 15 mei (!) (zonder consequenties) voorlopig worden afgemeld.

 

Afgelastingen wedstrijden/trainingen i.v.m. slecht weer (sneeuw, vorst)

In de winterperiode kan het voorkomen dat wedstrijden of trainingen vanwege sneeuw, vorst of storm op korte termijn moeten worden afgelast. Hiervoor een het "protocol afgelasting wedstrijden of trainingen" opgesteld. Dit protocol is te vinden onder "Documenten" na het persoonlijk inloggen.

 

Alcohol

Het is verboden om alcohol te schenken aan leden onder de 18 jaar. Het is dan ook verplicht om een legitimatie te tonen indien het barpersoneel hierom vraagt.

 

Boetes

Jaarlijks loopt de Venlose Hockey Club, vaak zeer onnodig, boetes op voor het niet op komen dagen van een team of voor het behalen van gele dan wel rode kaarten door spelers. In de Algemene Ledenvergadering van 2010 is besloten dat dit soort boetes niet meer door de club maar door de speler c.q. het team worden betaald. Het bestuur zal dan ook met ingang van het seizoen 2010-2011 van de mogelijkheid gebruik maken om boetes te verhalen. Indien boetes worden opgelopen in het teambelang dan kan het team besluiten de boete onder het team te verdelen.

 

Contactgegevens

Namen, telefoonnummers en e-mail adressen van bestuurs- en commissieleden zijn te vinden op de site in de menubalk onder Organisatie / bestuur of commissies.

 

Clubhuis openingstijden, gebruik en beheer

Het clubhuis van VHC wordt beheerd door Party Service Venlo, Elian van Ewijk, e-mail [email protected]

De reguliere (tijdens het hockeyseizoen) openingstijden van het clubhuis zijn:

Dinsdag van 17.30 - 18.30 uur.

Woensdag van 15.30 uur tot uiterlijk 23.00 uur.

Vrijdag van 18.30 tot 24.00 uur

Op zaterdag en zondag van de wedstrijdweekenden.

Voor reserveringen van veld(en) buiten de reguliere competitie/trainingen en/of het clubhuis, moet een aanvraag worden ingediend bij Marian Linssen, verenigingsmanager. Zij verzorgt dit voor de Commissie Beheer en Accommodatie, e-mail: [email protected] of [email protected] Vastgelegde reserveringen zijn te vinden in de Agenda op de site (onder Informatie/Agenda).

 

Clubhuisdiensten

Tijdens de reguliere openingstijden van het clubhuis wordt de Party Service Venlo op de zaterdagmorgen geassisteerd door enkele vrijwilligers, ouders van de jeugdleden.

 

Coaches

In het bijzonder binnen de jongste jeugd en junioren teams is de aanwezigheid van een coach van groot belang. Ouders en oudere leden van de hockeyclub nemen elk jaar weer met veel enthousiasme een taak als coach op zich. Technische en tactische begeleiding bij het spel is een belangrijke taak van de coach. Maar ook de teamgeest, ontvangst van de gastteams en sportiviteit en respect voor iedereen op en rondom het veld zijn belangrijke aandachtspunten waar de coach zich mee bezighoudt. Een veelomvattende vrijwilligerstaak, waarvoor wij alle coaches dan ook zeer dankbaar zijn.

 

Commissies

Buiten het bestuur zijn er een aantal commissies binnen de vereniging. De commissies kunnen uit 1 of meerdere vrijwilligers bestaan. Een commissie zorgt voor het juiste verloop en communicatie met betrekking tot hun specifieke taken en aandachtspunten.

Vanuit een commissie is direct of indirect een persoon vertegenwoordigd in het hoofdbestuur oftewel een bestuurslid is eindverantwoordelijk voor de juiste gang van zaken binnen een bepaalde commissie.

 

Competitie- en trainingstijden

Gedurende het seizoen zijn de velden op de competitiezaterdagen en –zondagen en donderdagen bezet voor het spelen van de wedstrijden. Op zaterdag is dat over het algemeen van 09.00 uur tot 18.00 uur. Op zondag van 10.30 uur tot 16.30 uur. Op donderdag is gedurende de middag één veld bezet door de dames veteranen indien deze thuis spelen.

Op doordeweekse dagen zijn de velden gedurende bepaalde uren in de avond bezet voor het geven van de trainingen. Het exacte trainingsschema vindt u op deze website.

 

Contributies en betalingen

De hoogte van de contributie wordt ieder jaar door de Algemene Leden Vergadering bepaald.

De nota’s voor de contributie worden in augustus/september verstuurd. Betaling van de contributie dient binnen 14 dagen te gebeuren

Bij automatische incasso wordt de contributie in twee keer geïnd en wel in de maanden augustus/september en januari.

Voor zowel de nota’s voor veldhockey als zaalhockey, facturen als incasso's geldt dat bij te late betaling toeslagen kunnen worden berekend als bestuurlijk vastgelegd.

Als er na een 1e herinnering geen betaling wordt ontvangen, zal bij een 2e aanmaning € 25,-- extra in rekening worden gebracht.

Verder is de vereniging gerechtigd bij ernstige betalingsachterstand hockeysancties op te leggen of de vordering uit handen te geven. Voor het overige zijn de regels in de statuten van de vereniging van toepassing.


Als het voor kinderen tussen 4-18 jaar om financiële redenen niet mogelijk is om te sporten, kan er een beroep worden gedaan op het Jeugdsportfonds Venlo voor het betalen van de contributie. Meer informatie is te vinden door hier te klikken.

 

Cursussen en opleidingen

De hockeyclub organiseert regelmatig interne trainingen, workshops of informatieavonden op het gebied van coachen, trainen, spelbegeleiding, arbitrage en begeleiden van de jeugd. Op aanvraag bestaat in sommige situaties de mogelijkheid om deel te nemen aan externe cursussen. Neem hiervoor contact op met iemand van je commissie of het bestuur.

 

EHBO

In het clubhuis staat bij de ingang naar de keuken op de bar een EHBO-kist. Deze zal regelmatig worden gecontroleerd en indien nodig bijgevuld door Leo van Zitteren.

In de kleine koelkast is ijs te vinden voor koeling van blessures. IJs gebruikt, vul het dan meteen even bij zodat de volgende niet misgrijpt!!

 

Evenementen en feesten

Het is een goed gebruik van onze club om voor alle leden ook gezellige clubfeesten of evenementen te organiseren. Er zijn verschillende themazondagen voor de senioren, jeugdfeesten met thema en jongste jeugd activiteiten.

Alle leuke ideeën zijn welkom en hulp is altijd nodig. De leden van de Evenementencommissie treft u aan onder Organisatie/Evenementen.

 

Gedrag, sportiviteit en respect

Op onze hockeyvelden zijn veel mensen, van jong tot oud, van sporter tot toeschouwer en vrijwilliger, te vinden. Rekening houden met elkaar, respect voor de andere persoon en een juist gebruik van de voorzieningen op het hockeycomplex, bij VHC en als men te gast is bij een andere hockeyclub, zorgen ervoor dat iedereen met plezier op het hockeyveld is. Het komt helaas steeds vaker voor dat we -tijdens de wedstrijd, tijdens de training en gewoon buiten het veld- een gedrag en houding waarnemen waarbij sportiviteit, respect en gezelligheid wat verder te zoeken is. Dit geldt overigens voor leden en voor bezoekers, van zeer jeugdige tot en met volwassen leeftijd.

Zowel buiten op het hockeyterrein als binnen in het clubhuis ben je niet alleen en verwachten wij als bestuur een rustige, respectvolle, sportieve en positieve houding ten opzichte van de hockeysport, het hockeycomplex en de medemens. Wij hopen dat iedereen zich hieraan kan houden en dat sancties nooit nodig zullen zijn.

 

Gedragsregels

Naast de bovenstaande regels voor sportiviteit en respect zijn voor alle trainers, coaches, begeleiders en andere teamondersteuning en vrijwilligers de gedragsregels van toepassing zoals deze zijn opgesteld door het NOC*NSF in samenwerking met de KNHB. Deze zijn te vinden onder Documenten/Gedragsregels. 

Tevens zijn de VHC Huisregels voor de Jeugd van toepassing (onder Documenten na inlog).

Voor de Jongste Jeugd is er tevens de Flyer spel- en teambegeleiders (onder Documenten na inlog).


Gevonden voorwerpen

Over de gevonden of verloren voorwerpen gaat Els Hendriks. Contactgegevens onder de commissie Beheer & Accommodatie, gevonden voorwerpen of mail naar [email protected]


Huisregels voor de jeugd

Als je jeugdlid wordt, zijn er een aantal afspraken die gelden voor jou als jongste jeugd of junior speler en voor je ouders. Deze zijn vastgelegd in de volgende huisregels: VHC HUISREGELS JEUGD


Jeugdkamp VHC en toernooien

Aan het begin van de zomervakantie organiseren een aantal enthousiaste jeugdleden al weer enkele jaren het VHC-jeugdkamp voor C en D junioren. We houden iedereen op tijd op de hoogte met betrekking tot exacte datum en inschrijving. Verder is er met Pasen het VHC International Combat Toernooi met internationale deelnemende A/B teams en in een weekend in juni het Springbreaktoernooi voor A/B juniorenteams.

Als VHC juniorenteams interesse hebben om deel te nemen aan een hockeytoernooi bij VHC of elders, kunnen ze via het jeugdbestuur goedkeuring en een deelname in de kosten aanvragen. Er is een regeling voor een bijdrage in de kosten te vinden na het inloggen onder Documenten of vraag je lijncoördinator of het jeugdbestuur voor meer informatie.

Via je coach, aanvoerder/ster of deze site houden we je op de hoogte van de hockeytoernooien, maar je mag natuurlijk ook altijd zelf een hockeytoernooi uitzoeken waar je aan zou willen meedoen.

 

Keeperuitrusting

Aan het begin van het seizoen krijgt elk team van de van de club een keeperuitrusting in bruikleen. De keeperuitrusting blijft eigendom van VHC. Van de keepers en de teams wordt verwacht dat zij netjes omgaan met de keeperuitrusting. Aan het einde van het seizoen moet deze uitrusting met inhoud weer worden teruggegeven aan de club. De datums van uitreiking en terugname worden gepubliceerd. Verantwoordelijk voor het onderhoud, uitgifte en inname van het keepermateriaal is Jan Pieter de Vries.

 

KNHB (Koninklijke Nederlandse Hockeybond)

De KNHB is de overkoepelende hockeybond voor de totale hockeysport in Nederland. Hun website geeft niet alleen informatie over competitieroosters en standen, maar is te raadplegen voor velerlei zaken die betrekking hebben op de hockeysport. http://www.knhb.nl/

 

Materialen

Voor de trainingen en wedstrijden wordt materiaal beschikbaar gesteld door de vereniging. Dit materiaal blijft eigendom van VHC. Van de spelers wordt verwacht dat zij netjes en met zorg omgaan met dit materiaal.

Verantwoordelijk voor het onderhoud, uitgifte en inname van het materiaal zijn Adriaan Ottenheijm als materiaalbeheerder en Fred Cabooter als asst. materiaalbeheerder.

 

Onderhoud accommodatie en clubhuis

De hockeyvelden, veldverlichting en sproei-installatie worden onderhouden door de gemeente. Roel Driessen is binnen de club verantwoordelijk voor Beheer & Accommodatie en heeft hiervoor ook regelmatig overleg met de gemeente.

De hockeyvelden worden op reguliere basis onderhouden (borstelen en reinigen) door de gemeente of externe bureaus ingeschakeld door de gemeente. Gedurende de nacht worden de velden gesproeid met algenbestrijdingsmiddel opgelost in het sproeiwater.

De verlichting vraagt regelmatig onderhoud door vervanging van de zekeringen. Eventuele geconstateerde gebreken graag doorgeven.

Klein en groot onderhoud van het clubhuis gebeurt door of via de commissie Beheer & Accommodatie.

 

Ontvangst teams

De gastteams met coaches en begeleiders worden ontvangen door het team waartegen bij VHC wordt gespeeld. Tevens is op zaterdag, tijdens de jeugdwedstrijden, de wedstrijdbalie in het clubhuis bezet door vrijwilligers. Zij informeren de gastteams over wedstrijdveld, kleedkamers, assisteren zo nodig bij het invullen van het digitale wedstrijdformulier en zorgen voor limonade/koffie/thee munten.

 

Parkeren en fietsenstalling

Op het terrein van VHC zijn auto´s verboden. U dient uw auto te parkeren op het parkeerterrein bij de ingang. Fietsen dienen in de fietsenstalling te worden geplaatst. De fietsenstalling bevindt zich direct na de toegangspoort.

 

Privacy

Binnen ons LISA ledensysteem en in de administratie algemeen gaan we zo vertrouwelijk mogelijk met de door leden en vrijwilligers ter beschikking gestelde persoonlijke gegevens om. Deze gegevens zullen uitsluitend voor de verenigingscommunicatie worden gebruikt. Softwareleverancier en systeembeheerder(s) zullen waar nodig gegevens afschermen of toegang beperken.

Vanuit de administratie van de Venlose Hockey Club zullen geen bestanden, gegevens van leden aan derden ter beschikking worden gesteld voor privé, zakelijke, politieke of andere doeleinden.

Wij vragen van al onze vrijwilligers eenzelfde instelling ten aanzien van de gegevens van leden die aan hen zijn toevertrouwd. Het is aan niemand die (deels) toegang heeft tot bestanden toegestaan ons LISA ledensysteem te gebruiken voor andere doeleinden dan de eigen verenigingscommunicatie.

 

Reserveren velden

Als er buiten de vastgestelde competitiewedstrijden en trainingen een veld nodig is, dient dit altijd gereserveerd te worden bij Marian Linssen via [email protected] of [email protected] Hierbij kunt u denken aan ingelaste oefenwedstrijden, extra trainingen, toernooien etc. In de agenda op de website is te zien welke reserveringen er al zijn gedaan (buiten de wedstrijden en trainingen).

 

Rijbeurten

Op zaterdag speelt onze jeugd op de velden van VHC of op de velden bij de tegenstander. Voor deze uitwedstrijden is het natuurlijk noodzakelijk dat de kinderen veilig op de hockeyclub van bestemming komen. De coaches van de jeugd regelen met de ouders van de teamleden de beurten om de kinderen te rijden.

 

Schade

Bij het toebrengen van schade aan het terrein of materialen en goederen van VHC of derden, op en rondom het VHC complex, dient u dit direct te melden aan de commissie Beheer & Accommodatie.

 

Scheidsrechters en Spelbegeleiders

Bij de jongste jeugd spreken we van een spelbegeleider, die zoals de naam al zegt het spel begeleidt en de kinderen uitleg geeft over de regels en veilig spel. Meestal zijn het de ouders van de spelende kinderen die deze taak op zich nemen.

Vanaf de jeugd worden de wedstrijden gefloten door gediplomeerde of in opleiding zijnde (jeugd)scheidsrechters of door bondscheidsrechters (aangewezen door de KNHB).

Vanuit de hockeybond zijn er een aantal verplichtingen met betrekking tot het opleiden en leveren van gediplomeerde scheidsrechters. In navolging hierop worden binnen VHC alle B-jeugdleden verplicht opgeleid tot scheidsrechter.


Seksuele intimidatie in de sport, Gedragsregels (NOCNSF/KNHB)

NOC*NSF heeft ter preventie van seksuele intimidatie in de sport een aantal gedragsregels opgesteld. Deze gedragsregels zijn van belang voor iedereen die aan sport doet. Ze zijn vooral bedoeld om alle begeleiders van sporters en van sportactiviteiten een richtlijn te geven ten aanzien van welk gedrag wel en niet is toegestaan.

De gedragsregels zijn op 20 mei 1997 vastgesteld door de Algemene Vergadering van NOC*NSF. De KNHB is lid van NOC*NSF. VHC is lid van de KNHB. Daarmee zijn de gedragsregels ook van toepassing op verhoudingen binnen de hockeysport tussen sporters onderling, tussen kader onderling en tussen sporters en kader.

Voor uitleg over het begrip seksuele intimidatie, verantwoording en overschrijding klik hier: NOCNSF Voorkoming Seksuele Intimidatie

 

Voor de Gedragsregels ter voorkoming van Seksuele Intimidatie in de sport klik hier: NOCNSF Gedragsregels voorkoming Seksuele Intimidatie

 

Sleutels

Voor de verschillende toegangsdeuren en poorten op het hockeyveld van VHC is een sleutelplan opgesteld. De sleutels worden, middels een bruikleenverklaring, alleen uitgereikt na akkoord van de verantwoordelijke trainingscoördinator of een bestuurslid. Bij zoekraken of verlies van sleutels dient u dit direct te melden aan Theo Knops, commissie Beheer & Accommodatie. Sleutels mogen niet worden doorgegeven en dienen op eerste verzoek te worden ingeleverd.

 

Spelregels in een notedop

Als je graag een leuke en eenvoudige uitleg wil krijgen over de spelreels voor elftallen is er het KNHB boekje Hockeyspelregels in een Notedop. Dit boekje bevat niet de volledige regelgeving, maar legt belangrijke regels zo kort en leesbaar mogelijk uit. Het is bedoeld voor iedereen die meer te weten wil komen over hockey! KNHB spelregels in een notedop.


Sponsoring      

Binnen de club bestaan verschillende mogelijkheden tot sponsoring en adverteren.

Voor sponsoring kunt u contact opnemen met de VHC Business Club of de secretaris van Stichting Hockeysport Venlo. Contact opnemen kan via mail aan [email protected]

 

Statuten

Voor alle regelingen inzake lidmaatschap, contributies, enz. zijn de statuten van VHC geldig als gedeponeerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Limburg-Noord d.d. 06-02-2007.

 

Technisch beleid

In 2005 is een technisch beleidsplan opgesteld. Dit plan is opgesteld door de technische afdeling van VHC en een extern ingeschakeld expertisebureau. Evaluaties en wijzigingen aan het technisch beleidsplan worden gedaan door de Technische Commissie.

 

Velden

Het is verboden op de velden van VHC te voetballen.

Voor reserveringen van veld(en) buiten de reguliere competitie/trainingen en/of het clubhuis, moet een aanvraag worden ingediend bij Marian Linssen, verenigingsmanager. Zij verzorgt dit voor de commissie Beheer en Accommodatie, e-mail: [email protected] of[email protected]  Vastgelegde reserveringen zijn te vinden in de Agenda op de site.

Website en magazine

De verschillende bestuursleden en commissies leveren de standaard informatie aan voor publicatie op de website of via een nieuwsbrief. Inbreng van leden is altijd welkom. De redactie beslist of het betreffende artikel geplaatst zal worden. Informatie voor publicatie kan worden aangeleverd via [email protected] of [email protected]

 

Training

Gedurende het hockeyseizoen worden voornamelijk in de avonduren hockeytrainingen gegeven op de velden van VHC. De frequentie van trainen en de trainingsbevoegdheden van de ingeplande trainer worden bepaald door de trainingscoördinator. Een overzicht van de momenteel ingeplande trainingstijden vindt u op deze website in de menubalk onder Categorie (Jongste Jeugd, Junioren of Senioren) / Trainingsschema.

 

Velden - gebruik

Voetballen op de kunstgrasvelden is ten strengste verboden. Als het complex niet geopend is, is de toegang en voetballen verboden. Voetballen - uitsluitend op het grasveld (het veld tussen veld 2 en 3) - is uitsluitend toegestaan tijdens gebruik van het complex door leden van VHC, direct vóór of na wedstrijden en/of als onderdeel van een training.

Bestuur en vrijwilligers van VHC zullen niet aarzelen om voetballers te verwijderen, bij weigering de politie in te schakelen en in geval van vernieling aangifte te doen.

  

Verlichting en sproei installatie

De veldverlichting gaat niet automatisch en wordt via verschillende schakelaars op het terrein geactiveerd. De sproei-installatie wordt eveneens handmatig via een schakerlaar aangezet.

Gedurende het weekend regelt de beheerder van het clubhuis of de vrijwilliger bij de wedstrijdbalie het aan- en uitzetten van de verlichting en de besproeiing van de velden. Tijdens de trainingstijden is er altijd een verantwoordelijke trainer of beheerder die het aan- en uitzetten van beide systemen regelt.

De verlichting langs de looppaden (van de poortingang tot de ingang van het clubhuis) wordt geregeld door de gemeente en loopt gelijk met het aan- en uitgaan van de straatverlichting.

 

Vertrouwens Contact Persoon

Sinds 2011 is er bij VHC een Vertrouwens Contact Persoon aangesteld: Pauline Lommen-De Klerk (tel.: 077-3541907 of 06-53368810). Een Vertrouwens Contact Persoon (VCP) is het eerste aanspreekpunt binnen de sportclub voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag en hier met iemand over wil praten. De VCP is voor iedereen binnen VHC: sporters, ouders, trainers, etc.


Verloren voorwerpen

Over de gevonden of verloren voorwerpen gaat Els Hendriks. Contactgegevens onder de commissie Beheer & Accommodatie, gevonden voorwerpen of mail naar [email protected]

 

Verzekeringszaken

De vereniging heeft geen collectieve verzekering afgesloten voor inzittenden van auto’s van en naar hockeywedstrijden en/of trainingen.

Het parkeren van auto’s op de parkeerplaats nabij onze accommodatie is voor eigen risico. Dit betekent dat schade aan auto’s welke het gevolg is van een hockeybal die tijdens training of wedstrijd over de omheining wordt geslagen niet op de vereniging te verhalen is.

Uiteraard blijft in beide hierboven genoemde situaties een rechtstreeks verhaalsrecht op de veroorzaker mogelijk. Bestuur VHC

 

Verzekering medische kosten KNHB

Bij de KNHB bestaat de mogelijkheid om medische en/of tandheelkundige kosten die niet worden vergoed door de eigen ziektekostenverzekering via de collectieve ongevallenverzekering van de KNHB te verhalen.

Informatie en het schadeformulier vind je op de site van de KNHB via deze link: KNHB verzekeringsinfo De bondscode van VHC is HH11QS8.

 

VHC Jongste Jeugd wijzer

De VHC Jongste Jeugd Wijzer is een informatieblad van VHC voor de jongste jeugd. Hierin kunnen zij lezen hoe het er aan toe gaat binnen de afdeling van onze jongste leden.

De laatste versie is te vinden op deze website onder Jongste Jeugd.

 

VHC tenue

Bij uit- en thuiswedstrijden zijn de spelers verplicht om het VHC clubtenue te dragen tijdens de wedstrijden. Het clubtenue bestaat uit:

Wit shirt met een korenblauwe broek/rok en korenblauwe sokken met een witte boord. Indien bij uitwedstrijden een afwijkend tenue gedragen moet worden dan is dit: Rood shirt met een korenblauwe broek/rok en witte sokken.


Vragen?

Een vraag? Geen antwoord of informatie te vinden op de site? Neem contact op met Marian Linssen via e-mail [email protected] of telefoon 077 – 3230046. U kunt terecht voor alle vragen b.v. op het gebied van de ledenadministratie, website, communicatie, contactgegevens.


Vrijwilligers

De Venlose Hockey Club draait voor een groot gedeelte op vrijwilligers. Er is voortdurend behoefte aan nieuwe mensen die deze taken willen vervullen. Iedereen, met en zonder hockeyervaring, kan actief de club ondersteunen. Aanmelden kan via de verenigingsmanager.


Website

De website van VHC, http://www.vhcvenlo.nl/, wordt beheerd door de webmaster en de verenigingsmanager van VHC. Suggesties, tips en ieders inbreng kunnen de site alleen maar verbeteren, dus zijn ze altijd welkom. Meldingen kunnen via [email protected]of [email protected]

Het ontwikkelen van een eigen teamsite, al dan niet gekoppeld, aan de VHC-website, kan alleen met goedkeuring van het bestuur en bij de jeugdteams met goedkeuring van alle team-ouders.

 

Wedstrijdbalie

Op zaterdag is de wedstrijdbalie in het clubhuis bezet door vrijwillige ouders van de jeugdleden. Zie verder onder Ontvangst Teams.

Wedstrijdformulier

Bij elke wedstrijd hoort een digitaal wedstrijdformulier (DWF) dat vooraf en na de wedstrijd volledig en juist afgewikkeld moet worden door de coaches en scheidsrechters

De bond geeft boetes voor niet tijdig afwikkelen van het digitale wedstrijdformulier. Deze boetes zullen worden doorberekend aan de teams

 

Zaalhockey

Gedurende de winterstop nemen alle junioren teams, dames 1 en heren 1 en eventueel andere seniorenteams deel aan de zaalhockeycompetitie. Deelname bij de junioren is standaard met de mogelijkheid om af te melden als het juniorenlid niet kan of wil deelnemen aan de zaalcompetitie en –trainingen van dat seizoen. Hierover wordt iedereen tijdig geïnformeerd. Vanwege vroegtijdige team- en spelersaanmelding bij de KNHB moeten wij al enkele maanden voor de start van de zaalcompetitie weten welke teams en spelers meedoen. Voor deelname aan zaalhockey geldt een extra contributie die wordt gefactureerd of geïnd per automatische incasso, afhankelijk van de betaalwijze. Meer informatie over zaalhockey is te vinden in de menubalk onder Zaalhockey

 

Zwerfvuil

Opruimen van het zwerfvuil dat voor, tijdens of na de wedstrijd achtergelaten wordt op en rondom de velden is een steeds groter probleem. Lege bekertjes, papieromhulsels van versnaperingen en lege flesjes van gezondheidsdrankjes worden gewoon daar achtergelaten waar genuttigd.

Er is voor gezorgd dat er ruim voldoende afvalkliko´s rondom de velden staan. Gooi je afval hier in en laat de velden netjes achter!! 

 

 

 

Contact

Adres
Louisenburgweg 5,
Sportpark Herungerberg,
5916 NA VENLO
T: 077-3512724
[email protected]

Postadres VHC
Postbus 567
5900 AN VENLO