header foto
Algemeen

Een wending in het fusietraject

Nieuws afbeelding 20-4-2020
Zoals jullie ongetwijfeld uit de pers hebben vernomen, zijn de besprekingen met gemeente Venlo over de businesscase die ten grondslag ligt aan de uitbreiding van sportpark Vrijenbroek in een impasse terecht gekomen. In dit fusiebulletin leggen we uit wat er aan de hand is.

Gemeente Venlo heeft ons ruim 2,5 jaar geleden aan tafel gezet om te komen tot een fusie van de drie hockeyclubs op het sportpark Vrijenbroek. Het totaal aantal hockeycomplexen zou zo afnemen van 3 naar 1 en het aantal hockeyvelden van 8 naar 6. Bovendien ontstaat met het vrijkomen van twee hockeycomplexen ruimte voor een nog grotere efficiencyslag: de vermindering van de overcapaciteit bij de Venlose voetbalverenigingen. 

Ook voor ons als hockeyclubs levert deze fusie voordelen op. Zo geeft bundeling van onze sportieve activiteiten op één locatie een enorme "boost” aan sportieve mogelijkheden en prestaties. De druk op onze vrijwilligers kan beter worden verdeeld en efficiencybesparingen van de nieuwe club kunnen worden ingezet voor opleiding en begeleiding van al onze sporters. Hierdoor blijft de fusieclubclub ook qua aantrekkingskracht interessant voor jong en oud. Recente hockeyfusies laten ook zien dat de fusieclubs kort na fusie een behoorlijk groei door maken.  Maar, tot zover het goede nieuws...

"Gezamenlijke” businesscase 
Het College van burgemeester en wethouders had eind 2019 de middelen voor de uitbreiding van het sportpark Vrijenbroek (eerste fase) zonder overleg uit de begroting 2020 geschrapt. Omdat dit in strijd was met de gemaakte afspraken, hebben we dit geld (1,4 miljoen) met hulp van de gemeenteraad alsnog in de gemeentebegroting opgenomen gekregen. Het College verbond daaraan de voorwaarde dat door gemeente en hockeyclubs een gezamenlijke studie moest komen over wat er bij de verhuizing van naar Vrijenbroek allemaal komt kijken, wat dit gaat kosten en wie wat gaat betalen. De zogenaamde businesscase waar we het hiervoor over hadden. Nadat de hockeyclubs de gevraagde gegevens medio november hebben aangeleverd werd het stil. 

Na lang aandringen om informatie en overleg (de tijd begon voor de clubs te dringen), kregen we begin maart te horen wat er aan de hand was:
 1. De voor de aanleg van veld 5 en 6 nodige wijziging van het bestemmingsplan zou vermoedelijk meer tijd gaan kosten. Hierdoor zouden we als  fusieclub langer dan gepland op twee locaties moeten spelen.
 2. De situering van veld 6 bleek ondanks een vooronderzoek niet te passen op de plek die daarvoor was voorzien. De benodigde aanpassingen aan het complex bleken erg duur.
 3. De gemeente had in de berekeningen geen rekening gehouden met de overname van de clubhuizen van VHC en HCB.
 4. De externe begeleidings- en advieskosten van de gemeente vielen hoger uit dan aanvankelijk gedacht.
In plaats van hierover met de clubs in overleg te gaan en gezamenlijk naar gedragen oplossingen te zoeken, heeft het College eenzijdig besloten het idee van een gezamenlijke businesscase te verlaten en er een soloproductie  van te maken. Deze gemeentelijke businesscase werd vervolgens zonder overleg met de clubs vastgesteld. Op het moment dat de clubs de businesscase onder ogen kregen is nog uitgebreid commentaar geleverd richting het College, maar niets van deze input is bij de behandeling meegenomen.

Wat staat er in de businesscase?
 • Voor fase 1 (de aanleg van veld 4 en 5) heeft de gemeente noodgedwongen meer geld uitgetrokken.
 • Veld 4 wordt gerealiseerd in 2020.
 • De aanleg van veld 5 schuift naar achteren. Dit is afhankelijk van de vorderingen in het proces van de wijziging van het bestemmingsplan.
 • De aanleg van veld 6 wordt op de lange baan geschoven. Pas na het seizoen 2021-2022 wordt bekeken of er nog een noodzaak bestaat om het veld aan te leggen. Het College beargumenteert dit door de aanname dat het aantal spelende leden van de club zal dalen als gevolg van de fusie. Het aantal van 5 velden zou daarmee genoeg zijn.
 • Mocht het 6e veld over twee jaar alsnog nodig zijn, dan zal pas op dat moment worden bekeken of daar geld voor uitgetrokken wordt. Harde toezeggingen hierover worden niet gedaan.
 • Voor de bouw van was- en kleedruimten wordt een eenmalig bedrag van €500.000,- aan de club ter beschikking gesteld. De club moet deze kleedaccommodatie daarmee zelf binnen de bouw van het nieuwe clubhuis bekostigen.
 • Het clubhuis van VHC wordt door de gemeente overgenomen omdat die verplichting in een overeenkomst is vastgelegd. Het clubhuis van HCB neemt de gemeente niet over omdat men daarmee een precedent schept voor toekomstige situaties (bijvoorbeeld de voetbalclubs).
Gemeente Venlo laat het vlak voor de eindstreep afweten
In een overleg tussen de drie voorzitters met wethouder Roest op 16 april jl. is het collegebesluit m.b.t. de hockeyfusie toegelicht. Daaruit werd duidelijk dat de gemeente de fusie thans nog slechts als een boekhoudkundig probleem ziet en dus niet meer als onderdeel van een toekomstgericht sport- en accommodatiebeleid. Dat is op zijn zachtst gezegd triest.
De gemeente heeft toegezegd nog een aantal vragen van de clubs uit te zoeken. Tegelijkertijd is aangegeven dat aan de belangrijkste bezwaren van de clubs, te weten een financiële aderlating en geen enkele garantie op tijdige aanleg van een 6e veld op het moment dat daar aantoonbaar behoefte aan is, geen verdere tegemoetkoming te verwachten valt.

Hoe nu verder?
Het zal jullie duidelijk zijn dat de manier van communiceren van de zijde van de gemeente en de wijze waarop de clubs op het allerlaatste moment voor het blok worden gezet, een behoorlijke knauw heeft gegeven aan ons vertrouwen in de gemeente. Vertrouwen dat hoe dan ook hersteld zal moeten worden, willen we niet telkens opnieuw voor dit soort vervelende verrassingen komen te staan. Woensdag 22 april vergadert de gemeenteraad. Dan zal moeten blijken in hoeverre onze volksvertegenwoordigers bereid zijn de helpende hand te reiken. Alle leden en andere geïnteresseerden kunnen de raadsvergadering van woensdag via onderstaande knop live volgen.
 
Bekijk hier woensdag live de raadsvergadering!
Wij hebben de fracties in de gemeenteraad én het College al laten weten dat wij ons als partner in dit gezamenlijke sportproject noodgedwongen zullen neerleggen bij de (niet geringe) financiële tegenvallers. Ook zullen we moeten slikken dat we langer dan voorzien op twee locaties moeten hockeyen. We zullen daar samen een mouw aan moeten passen.
Wij hebben echter ook aan het college laten weten dat wij meer zekerheid nodig hebben om als gehele Hockeyclub Delta Venlo op Vrijenbroek te kunnen spelen zodra dat qua ledental noodzakelijk en qua bestemmingsplan mogelijk is. Op dit laatste punt bevinden we ons dus in een impasse. Hopelijk komen we daar met hulp van de gemeenteraad uit. Misschien is het ook geen gek idee om een onafhankelijke derde in te schaken om de vertrouwensbreuk weer te herstellen, zoals reeds vanuit de gemeenteraad is gesuggereerd.

Besluitvorming
Feit is dat we op zeer korte termijn een besluit moeten nemen en dit besluit aan de drie Algemene Ledenvergaderingen moeten voorleggen. Vanwege de huidige beperkingen in het kader van de Coronacrisis, zal dat naar alle waarschijnlijkheid een digitale vergadering worden.
 
Wij kunnen op dit moment nog niet aangeven welk besluit aan de leden wordt voorgelegd. In het slechtste geval gaat de fusie niet door en leggen wij als stuurgroep verantwoording af over onze werkzaamheden. Hopelijk komt er echter nog beweging in het keiharde standpunt van de gemeente en kunnen we ondanks diverse tegenvallers écht aan de slag als nieuwe vereniging.
 
Wordt dus vervolgd...
Voor meer informatie, vragen, suggesties en opmerkingen: bezoek de website of mail ons op [email protected].