header foto
Algemeen

Statusupdate n.a.v. gemeentelijke besluitvorming

Nieuws afbeelding 23-4-2020
Het zal jullie niet ontgaan zijn dat de gesprekken met gemeente Venlo weer in een nieuwe fase terecht zijn gekomen. Na een periode van veel onduidelijkheid en tegenstrijdige berichten rondom de eenzijdig opgestelde businesscase door gemeente Venlo, weten we inmiddels waar we aan toe zijn. Hoewel de bijdrage minder is dan vooraf met elkaar afgesproken, zorgt deze duidelijkheid er wel voor dat we verder kunnen met de voorbereidingen van de fusie. In dit fusiebulletin leggen we uit hoe dit zit.

Als besturen zijn we nog steeds overtuigd dat een fusie van onze verenigingen zorgt voor een impuls die het hockey in onze gemeente nodig heeft. Zowel sportief als organisatorisch en financieel. Toch hadden we te kampen met onzekerheid over bijvoorbeeld het zesde hockeyveld, de aankoop van het clubhuis van Hockeyclub Blerick en de financiƫle bijdrage vanuit de gemeente voor aanpassingen aan onze accommodatie. Na een overleg met Wethouder Roest op 16 april jl. en de vragen die hierna zijn uitgezocht, hebben we meer duidelijkheid over bovenstaande onzekerheden. Maar waar bestaat die duidelijkheid nu uit?

Clubhuis Hockeyclub Blerick
Het clubhuis van HCB wordt niet aangekocht door de gemeente. De gemeente wil met een dergelijke koop geen precedent scheppen richting de voetbalverenigingen, die in de toekomst op grond van de Sport- en Accommodatievisie 2030 moeten verhuizen. De gemeente heeft ten aanzien van het clubhuis inmiddels wel schriftelijk bevestigd dat zij:
  1. geen aanspraak zal maken op de contractuele verplichting van de eigenaar tot ontruiming van het perceel waarop het clubhuis staat;
  2. zal instemmen met de eventuele overdracht van het clubhuis aan een derde partij, en;
  3. bij een eventueel voor deze derde partij benodigde bestemmingsplanwijziging zal meedenken.
Dit betekent in onze optiek dat er toch een goede kans bestaat dat nog een opbrengst ten aanzien van het clubhuis van HCB gerealiseerd kan worden. Er is al interesse getoond en op korte termijn volgt een eerste gesprek met een gegadigde.

Financiƫle bijdrage in accommodatie
De gemeentelijke bijdrage aan de aanpassing van de kleedaccommodatie is vastgesteld op een bedrag van EUR 500.000,-. De fusievereniging moet daarmee zelf de bouw realiseren.

Afgelopen woensdag heeft de bouwcommissie het gesprek met de vertegenwoordigers van de gemeente gevoerd, waarbij gezamenlijk door de begroting van de bouw van de nieuwe accommodatie is gelopen. Dit heeft veel onduidelijkheid weggenomen. Vooral omdat we nu weten wat er allemaal voor rekening van de nieuwe club komt en wat de gemeente zeker niet voor haar rekening zal nemen. Het verschil in de bouwbegrotingen van de fusievereniging en de gemeente is voornamelijk ontstaan doordat wij graag alle kleedkamers nieuw onder het clubhuis zouden willen realiseren, terwijl de gemeente uitgaat van uitbreiding van het huidige aantal kleedkamers.

Dinsdag 28 april is een vervolgafspraak gepland waarbij de bouwcommissie met de vertegenwoordigers van de gemeente ter plekke de situatie bekijken en wij gezamenlijk proberen vast te stellen hoe de stichtingskosten van de nieuwe accommodatie naar beneden kunnen worden bijgesteld. Met de uitkomsten van dit gesprek hopen we de begroting van Hockeyclub Delta Venlo te finaliseren. De verwachting is overigens dat een meer sobere bouw het resultaat zal zijn, tenzij wij in de periode tot aan de bouw gezamenlijk aanvullende middelen weten te realiseren.

Zesde hockeyveld
In de discussie rondom de noodzaak van het zesde hockeyveld houdt de gemeente vast aan het collegebesluit. Dit betekent een behoorlijke vertraging op de aanleg hiervan. Door dit standpunt van het college en de gemeenteraad, kunnen we niet anders dan ons hierbij neer te leggen. Wel is de onduidelijkheid over de criteria voor de aanleg van het zesde hockeyveld voor een belangrijk deel weggenomen. Wethouder Roest heeft bevestigd dat het college het veld aanlegt als de noodzaak daartoe aanwezig is. Wij hebben in dat kader stilgestaan bij de regelgeving van de KNHB rondom de wedstrijdplanning (speeltijden) en de berekening van de veldcapaciteit. Het vertrouwen dat het hockeyveld door de gemeente daadwerkelijk wordt aangelegd zodra dat nodig is, is er nu wel.

Ledenraadpleging en ALV
De besturen onderzoeken momenteel wat de gevolgen van het collegebesluit zijn op de haalbaarheid van het beleidsplan en onderliggende begroting. Zoals aangegeven zien wij de grote voordelen van een fusie nog altijd en hebben daarbij ook oog voor de problemen die ontstaan bij het niet doorgaan van deze fusie.

De input van leden van de verenigingen is in dit stadium van groot belang. Met medewerking van het gerenommeerde onderzoeksbureau Markteffect hebben wij een ledenraadpleging opgezet. Met diverse vragen aan de (ouders van jeugd)leden en vrijwilligers, willen we duidelijkheid krijgen over de vraag hoe jullie de huidige situatie zien en tot hoe ver de bereidheid bestaat om aanpassingen aan de eerder gedeelde uitgangspunten ten aanzien van de fusie te accepteren. Een uitnodiging voor de ledenraadpleging wordt op korte termijn verzonden.

Met in achtneming van de uitkomsten van deze ledenraadpleging nemen de besturen een besluit. Indien positief, dan wordt het besluit spoedig voorgelegd aan de drie Algemene Ledenvergaderingen. Deze Algemene Ledenvergaderingen worden vanwege de huidige beperkingen in het kader van de Coronacrisis via de digitale weg gehouden. Dit is middels een spoedwet binnenkort toegestaan. Ruim voorafgaand aan de vergadering zullen de stukken op basis waarvan het besluit is genomen door de besturen met de leden worden gedeeld. De mogelijkheid tot het stellen van vragen is uiteraard aanwezig.
Voor meer informatie, vragen, suggesties en opmerkingen: bezoek de website of mail ons op [email protected].
 
Bekijk www.hockeyinvenlo.nl