header foto
Algemeen

Fusiebulletin | Gemeentelijke besluitvorming en uitstel ledenvergadering!

Nieuws afbeelding 5-4-2020
Het coronavirus raakt inmiddels meer dan alleen onze gezondheid. Het stelt ons als hockeyverenigingen bloot aan nieuwe uitdagingen, die we zo goed als mogelijk en met elkaar het hoofd moeten bieden. Zoals bekend hebben de ledenvergaderingen van de drie hockeyverenigingen in Venlo in september 2019 hun besturen het mandaat gegeven om het juridische fusieproces op te starten. De besturen hebben daarop het fusiebesluit getekend en gedeponeerd bij de rechtbank. Tegen de fusie is geen verzet aangetekend en de verklaring van non–verzet is ontvangen. Formeel dienen de leden van de verenigingen in Bijzondere Algemene Ledenvergaderingen in te stemmen met de fusie per 1 juli 2020. Echter, als gevolg van de overheidsmaatregelen rondom de bestrijding van het coronavirus is het niet toegestaan om een bijeenkomst te organiseren waarbij alle leden fysiek aanwezig kunnen zijn. De geplande Bijzondere Algemene Ledenvergaderingen op 17 april 2020 gaan dan ook NIET door.

Problemen door besluit College
Zoals verondersteld mag worden heeft het College van de gemeente Venlo op donderdag 1 april 2020 een besluit genomen waar de hockeyverenigingen op zijn zachts gezegd niet blij mee zijn. Met name de uitstel van de aanleg van het zesde veld naar 2023 is in onze optiek niet alleen strijdig met de gemaakte afspraken, maar zorgt er ook voor dat de nieuwe fusievereniging in ieder geval de komende twee en een half seizoenen op twee locaties zal moeten blijven hockeyen. Het feit dat we niet op één locatie kunnen spelen en trainen zorgt niet alleen voor een valse start van de fusie, het brengt daarnaast ook allerlei praktische, organisatorische en financiële problemen met zich mee. Problemen die we op dit moment nog moeilijk kunnen overzien.

Gemeenteraad aan zet
De besturen van de drie verenigingen hebben inmiddels de gemeenteraad uitgebreid geïnformeerd over de grote hoeveelheid onjuistheden die vermeld staan in de businesscase die ten grondslag ligt aan het besluit van het College. Vanuit diverse fracties hebben wij reeds reacties ontvangen waaruit blijkt dat men zich niet kan vinden in het Collegebesluit. Daarnaast zijn er ook vragen aan het College gesteld welke binnen afzienbare tijd door de verantwoordelijk wethouder in de gemeenteraadsvergadering beantwoord moeten worden. Wij gaan ervan uit dat de gemeenteraad net als bij de behandeling van de begroting 2020 het College zal wijzen op het feit dat zij de afspraken die gemaakt zijn met de verenigingen zal moeten nakomen. Zéker nu het mislukken van de fusie in het zicht van de haven betekent dat de sportvisie en accommodatievisie van de gemeente de koelkast in kan en ook veel kosten met zich mee zal brengen.

Wederom uitstel Bijzondere Algemene Ledenvergadering
Oorspronkelijk hadden wij in januari 2020 een Bijzondere Algemene Ledenvergadering willen houden om het formele fusiebesluit te nemen. Door de voorwaarde van het opstellen van een gemeenschappelijke businesscase te verbinden aan het ter beschikking stellen van de middelen voor de velden 4 en 5, zijn wij genoodzaakt geweest deze vergaderingen helaas meerdere keren uit te stellen. De laatst gecommuniceerde datum van 17 april 2020 halen wij gezien de onduidelijkheid helaas dus weer niet. Het is voor de fusievereniging echter wel van het grootste belang dat het formele besluit tot fusie op korte termijn wordt genomen. Er dienen binnen afzienbare tijd allerlei praktische zaken geregeld te worden, zoals het bestellen van de nieuwe tenues, het aanstellen van trainers en coaches voor de standaardteams van de nieuwe vereniging, het werven van vrijwilligers, het maken van de teamindeling, etc. Zonder formeel besluit van de Algemene Ledenvergaderingen kunnen de besturen op deze en diverse andere gebieden niet verder. De start van de nieuwe vereniging loopt in dat geval veel averij op. 

Virtuele Bijzondere Algemene Ledenvergadering
Na overleg over de ontstane situatie met de KNHB en advies van de notaris die het fusietraject begeleid, hebben de besturen het voornemen opgevat om binnenkort, indien en voor zover de onduidelijkheid die door het Collegebesluit is ontstaan is weggenomen, per vereniging een virtuele Bijzondere Algemene Ledenvergadering te organiseren. Hoewel de statuten van de drie verenigingen niet voorzien in de mogelijkheid om een dergelijke bijeenkomst te houden, zijn wij van mening dat de bijzonderheden rondom de huidige situatie ons geen andere keuze laat. Het is op dit moment te onduidelijk wanneer de mogelijkheid om een fysieke bijeenkomst te organiseren weer wordt toegestaan. Het besluit tot fusie tijdens een dergelijke vergadering kan met een beroep op de redelijkheid en billijkheid als rechtsgeldig worden beschouwd. Wij vertrouwen op het begrip en de instemming van de leden van de verenigingen met deze oplossing. Mochten er bezwaren bestaan dan vernemen wij dat graag via [email protected].

Tot slot
Vanaf het moment dat u uitgenodigd wordt voor de hiervoor bedoelde virtuele Algemene Ledenvergadering vindt u op de website van uw eigen vereniging alle beschikbare informatie ten aanzien van de fusie. Voor vragen omtrent deze stukken kunt u dan bij uw eigen bestuur terecht, die deze vragen graag zullen beantwoorden. Deze vragen zullen ook verzameld worden en in een zogenaamde 'Q & A' op de website www.hockeyinvenlo.nl worden geplaatst, zodat ook andere leden daarvan kennis kunnen nemen. Wij hopen hiermee iedereen van voldoende informatie te voorzien, opdat een wel overwogen besluit genomen kan worden ten aanzien van de fusie.

Blijft u allen gezond.

Met vriendelijke groet, 

Rik van Baal (Voorzitter Hockeyclub Blerick)
Thomas Vossen (Voorzitter Tegelse Hockey Club)
Jeroen Bakkers (Voorzitter Venlose Hockey Club)
 
Voor meer informatie, vragen, suggesties en opmerkingen: bezoek de website of mail ons op [email protected].